Hangzhou Mingjia Feather CO.,LTD.

Contact us

Your location:Home»Contact us

  Hangzhou Xiaoshan Ming Jia down Limited

  Contact: Manager Li

  Mobile: 13967176305

  Fax 0571 -83,713,178

  Address: Hangzhou City, Zhejiang Province, Xiaoshan District, Xintang Street Village